Close

Algemene voorwaarden

1 │ Definities
2 │ Privacy bepaling
3 │ Identiteit van de ondernemer
4 │ Toepasselijkheid
5 │ Het aanbod
6 │ De overeenkomst
7 │ Herroepingsrecht
8 │ Kosten in geval van herroeping
9 │ Uitsluiting herroepingsrecht
10 │ Prijs
11 │ Conformiteit en garantie
12 │ Levering en uitvoering
13 │ Betaling
14 │ Klachtenregeling
15 │ Geschillen
16 │ Handelsmerken
17 │ Intellectuele eigendomsrechten
18 │ Aanvullende of afwijkende bepalingen


1 │ Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Dag:
Kalenderdag.
Duurtransactie:
Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Ondernemer:
De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


2 │ Privacy bepaling

XQ Gaming zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken en verzenden van uw bestellingen, alle persoonsgegevens worden in een beveiligde SSL omgeving van en naar de website verzonden. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. Alle betalingen worden door Mollie Payments behandeld in een beveiligde SSL omgeving, waardoor uw persoonlijke gegevens altijd beschermd worden.


3 │ Identiteit van de ondernemer

Hoofdvestiging:
XQ Gaming
Nispensestraat 3-e
4701 CR Roosendaal
Nederland
Europa

E-mail: info@xqgaming.com
KvK-nummer: 60689587
Btw-identificatienummer: NL002027746B36
Rekeninggegevens:
XQ Gaming
IBAN: NL55RABO0181215047
BIC: RABONL2U


4 │ Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van de vorige alinea en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. XQ Gaming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. XQ Gaming kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is de tweede alinea van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


5 │ Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
De prijs inclusief plaatselijke belastingen.
De eventuele kosten van aflevering.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen, en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


6 │ De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


7 │ Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product/ de producten onbeschadigd met alle geleverde toebehoren en gratis meegeleverde extra's en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, verzendkosten zijn uitgesloten van vergoeding. Beschadigde en/of geopende en/of gemodificeerde producten zijn uitgesloten van vergoeding. Kortingscodes zijn van toepassing op het/de product(en) en kunnen niet op de verzendkosten worden gebruikt.
De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit een defectief en/of deels defectief/beschadigd product wat retour gestuurd is/zijn en/of schade aan derde producten kan toebrengen en/of kan ontstaan tijdens de loop van het gebruik van het product.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


8 │ Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangen van de herroeping, terugbetalen.
Bij geval van betaling met crypto munten zal het retour bedrag op het moment van retour storting gelijk zijn aan dezelfde waarde in fiat op moment van aankoop exclusief de retour transactie kosten van de crypto munt. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


9 │ Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
d. Die snel kunnen bederven of verouderen.
e. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
f. Voor losse kranten en tijdschriften.
g. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
i. Elektronische apparatuur die door de consument geopend en/of gewijzigd is

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
b. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
c. Betreffende weddenschappen en loterijen.


10 │ Prijs

Zodra een koopovereenkomst is gesloten is de overeengekomen prijs bindend, soms kan een prijs vervolgens stijgen of dalen.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele importeer kosten die opgeëist kunnen worden door douane van desbetreffend land van bestemming.


11 │ Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het vervallen van de fabrieksgarantie en eventuele schade toegebracht door het vervangen van onderdelen.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


12 │ Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
De consument is verantwoordelijk voor het aanleveren van copyright vrije afbeeldingen die naar onze server worden geupload om een custom skin mee te laten bedrukken. De ondernemer is op geen enkele manier verantwoordelijk voor copyright schendingen omtrent door de consument aangeleverde afbeeldingen die gebruikt zullen worden om custom skins mee te laten drukken, consument is ervan bewust wat de mogelijke consequenties voor copyright schending zijn.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 6 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument. In geval dat het factuuradres anders is dan het verzendadres zal de factuur digitaal per email verzonden worden in plaats van een fysieke factuur per envelop.
Het risico van beschadiging - niet van vermiste - van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Gemiddelde verzendtijden informatie incl. eventuele vertraginen zijn terug te vinden op de webite hier.
Zoekgeraakte zendingen veroorzaakt door foutief opgegeven adresgegevens kunnen wij helaas niet vergoeden, controleer dus altijd goed uw adresgegevens.
Het risico van beschadiging, vermissing en retour zendingen van orders verzonden ZONDER track en trace opties berust bij de consument tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Het risico van beschadiging, vermissing en retour zendingen van orders verzonden MET track en trace opties berust bij de ondernemer tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


13 │ Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Eventuele toegepaste kortingen mogen niet gestapeld en niet gebruikt worden voor het verminderen van verzendkosten, slechts één kortingsregel mag worden toegepast op een winkelwagen, mocht dit toch voorkomen heeft de ondernemer het recht de bestelling te annuleren. Kortingscodes vrijgegeven door XQ Gaming zijn geldig tot maximaal 3 van dezelfde producten per winkelwagen, korting voor meer dan 3 producten per winkelwagen kan worden overlegd met de ondernemer.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


14 │ Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


15 │ Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.


16 │ Handelsmerken

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.
De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.
Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.


17 │ Intellectuele eigendomsrechten

De consument verwerft nooit rechten op een element van de website. Het is de consument bijgevolg niet toegestaan om kopieën te maken of aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen te doen, en evenmin om het geheel of van een gedeelte van de website te verspreiden, verkopen, publiceren of commercialiseren zoals door de creatie van links naar de website of het opslaan van informatie in een database, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders. Schending van eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties. XQ Gaming verwerft de intellectuele eigendomsrechten, hierboven beschreven, op door de gebruikers van de website online geplaatste informatie. Door het online plaatsen van die informatie, zoals teksten, afbeeldingen of andere bestanden, draagt u uw intellectuele eigendomsrechten hierop over aan XQ Gaming, in de mate toegelaten door de wet, en geeft u XQ Gaming toestemming om die informatie kosteloos te gebruiken, te verspreiden of te wijzigen, op de website of elders.
De website is een originele creatie waarvan voor elk element zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder de lay-out, structuur, databanken, broncodes en programmatuur. Dit geldt eveneens voor de gebruikte illustraties, teksten, foto’s, logos, tekeningen, beelden, geluiden en ander audiovisueel materiaal.


18 │ Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Close